CATEGORY Python

Python

Pythonの基礎-リスト・辞書-

こんにちは、@Yoshimiです。 Pythonの基礎「リスト」「辞書」の覚書です。

[‘Taro’, ‘Kazuya…